Levensduurvoorspelling en -verlenging

Deelproject 1: Faalvoorspelling van elektromotoren

Wanneer de Life Cycle Cost van een elektrische motor geanalyseerd wordt, dan blijkt dat het energieverbruik van de machine dominant is ten opzichte van de investeringskosten. Anderzijds dient in het kader van een circulaire economie nagegaan te worden wat bij falen of het normaal onderhoud de economisch juiste balans is tussen vernieuwen van de motoren of het hergebruik van gereviseerde motoren. Ook het inschatten van de resterende levensduur van een machine is in deze context van belang.

In deze activiteit worden de volgende onderzoeksvragen uitgewerkt:

 • Welke parameters zijn van belang om te bepalen wat de optimale moment is om een elektromotor te vervangen of te reviseren? 
 • Hoe kan op een technisch/statistisch verantwoorde manier de resterende levensduur van een motor ingeschat worden?

Hiervoor worden de volgende activiteiten gepland:

 • Moderne condition monitoring technieken (zoals MCSA, Motor Current Signal Analysis) worden verkend en gecombineerd met de traditionele trillingsanalyse om tot een beter beeld Motor Current diagnosis (recent werd een doctoraat hierom gerealiseerd dat als basis zal dienen om enerzijds de state of the art en anderzijds nieuwe inzichten te demonstreren).
 • Analyse van het motorpark in deelnemende bedrijven om het potentieel met betrekking tot het verlengen van de levensduur in te schatten

Beoogd resultaat: een methodiek ontwikkeld voor levensduurvoorspelling welke breed toepasbaar is en effectief vast stelt wat het optimale vervangingsstrategie is. De intentie is om het model om te zetten naar een praktisch bruikbare tool waarmee door inbreng van meetdata de restlevensduur ingeschat kan worden.

Te gebruiken methodieken:

 • markt analyse;
 • technische analyses aan de hand van case studies
 • CE analyse, modelleren en softwareontwikkeling

Borging resultaat:
Eindworkshop: breed neerleggen van de resultaten bij zoveel mogelijk asset owners waarbij de service bedrijven op basis van resultaten van het project in interactieve sessies het eindresultaat breed in de industrie kunnen verankeren.

Resultaat: The Motor System Tools

Betrokken organisaties:

 • Universiteit Gent
 • Evonik
 • BEMAS
 • Oiltanking
 • Motoren Françoys
 • ABB
 • ERIKS

Deelproject 2: Voorspellen van (rest)levensduur van regelkleppen

In elke procesinstallatie zitten regelkleppen om het proces te beheersen. De regelklep heeft grote invloed op de proces-en onderhoudsparameters waaronder de installatie levensduur. Daarom wordt aan regelkleppen veel geld en tijd besteed. Immers, onverwachte storing of falen kan grote gevolgen hebben voor productspecificatie, installatie performance en zelfs leiden tot ongeplande stilstand. Een efficiënte en effectieve onderhoudsstrategie voor deze regelkleppen is daarom essentieel. Het kunnen voorspellen van de (rest)levensduur van regelkleppen is hierbij een cruciale factor. Voordelen die hieruit volgen zijn een verminderd energiegebruik (een procesoptimalisatie) en grondstofverbruik, minder emissie, verbeterde plant uptime, en een verlaging van de Total Cost of Ownership.

Projectdoelstellingen:

Het project levert een aantal deliverables op, die bijdragen aan het vergaren van kennis over, en het daadwerkelijk toepassen van het voorspellen van de (rest)levensduur van regelkleppen:

 • Een gevalideerde methode om te komen tot het voorspellen van de (rest)levensduur van regelkleppen die, met het oog op doorwerking, inzetbaar is binnen de gestelde context (procesindustrie).
 • Software hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij het toepassen van de ontwikkelde methode voor het daadwerkelijk doorrekenen/voorspellen van die (rest)levensduur.
 • Interactieve sessies om de opgedane kennis te delen/dissemineren/borgen.
 • Rapport dat de gebruikte werkwijze, opgedane kennis, methoden, resultaten, conclusies en aanbevelingen beschrijft.

Verwachting van leveranciers, kennisinstellingen en onderhoudsbedrijven:

 • Actieve participatie waarbij het circulaire gedachtengoed deel uitmaakt van de bedrijfsvisie.
 • Software(platform) voor het voorspellen van de staat en performance van de regelklep (gezondheid).
 • Optimaal revisiemoment adviseren waarbij alleen de noodzakelijke onderdelen vervangen worden (terug brengen van verspilling van onderdelen).
 • Aangeven wat de verwachte levensduur is en adviseren indien hiervan wordt afgeweken.

Verwachting van asset owners:

 • Actieve participatie waarbij het circulaire gedachtengoed deel uitmaakt van de bedrijfsvisie.
 • Beschikbaar stellen van assets.
 • Verstrekken van data die levensduurvoorspelling mogelijk maken.

Beoogd resultaat:
Het leveren van een methode die inzicht geeft in het bepalen van de (rest)levensduur van regelkleppen.

Betrokken organisaties:

 • Yara Sluiskil
 • HZ University of Applied Sciences
 • Evonik
 • Samson
 • ENGIE Fabricom Belgium