Emissie

Dit zijn lekken die optreden bij procesapparatuur zoals kleppen, pompen, compressoren en flenzen.

Faalvoorspelling

De mate waarmee faalgedrag van equipment kan worden bepaald, o.a. met behulp van artificial intelligence.

Fugitieve Emissies

Fugitieve Emissies of vluchtige emissies, in het Engels Fugitive Emissions, zijn het geheel van de ongewenste en vaak onregelmatige uitstoot van gassen en/of dampen afkomstig van apparatuur die op overdruk functioneert. Dit draagt bij aan milieuverontreiniging en klimaat verandering in functie van het “global warming potential” van de betrokken stoffen. Fugitieve Emissie is in principe hetMeer lezen over “Fugitieve Emissies”

Gasontladingslampen

Kenmerkend bij deze lampen is dat de elektriciteit vloeit door een stof die slechts door bijzondere omstandigheden geleidend kan worden gemaakt. De lampen bestaan uit buizen van verschillende vorm, die gevuld zijn met een gas. Gebruikte gassen zijn neon, argon, xenon en krypton, in vele gevallen een mengsel van deze edelgassen. Vrijwel altijd zijn nog andere materialen in de buis aanwezig,Meer lezen over “Gasontladingslampen”

Gepland onderhoud

Onderhoud dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met een gespecificeerd tijdschema. Gepland Onderhoud richt zich met name op de activiteiten van onderhoudswerkzaamheden georganiseerd door de technische dienst met als doel de machinebetrouwbaarheid verhogen en de kosten die hiervoor nodig zijn verlagen. Het is de kerntaak van de technische dienst om een onderhoudssysteem te ontwikkelen dat erMeer lezen over “Gepland onderhoud”

Gevaar

Een gevaar, in het Engels hazard, is een potentiële bron van schade aan mens en dier, milieu en machine. Gevaar kan leiden tot lichamelijke letsels bij medewerkers en tot noodzakelijk stilleggen van productie. Het gevolg hiervan kan zijn off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen en hogere CO2 uitstoot. Tijdens het stilleggen en heropstarten van de unitMeer lezen over “Gevaar”

Hergebruik

Hergebruik is het opnieuw gebruiken van materialen in hun oorspronkelijke vorm.

Innovatie (duurzaam)

Innovatie is een proces waarbij de basis gevormd wordt door ideeën die gegenereerd worden door het creatief benaderen van bepaalde probleemstellingen. In het kader van duurzaamheid ondergaan deze ideeën een ontwikkeling die leidt tot een prototype van product, dienst, proces of een combinatie ervan met een minimum gebruik van grondstoffen.

Kunstmatige Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) of Kunstmatige Intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens. (Media Wijsheid) Dit omvat aspecten van (menselijke) intelligentie die aangeleerd zijn aan en uitgevoerd worden door een algoritme en computer. Voorbeelden hiervan zijn observeren, zoeken, leren, plannen en redeneren. BelangrijkeMeer lezen over “Kunstmatige Intelligentie”