Circulariteit

Circulariteit is een economie met een regeneratief systeem waarin het gebruik van hulpbronnen en de productie van afval, emissies en energieverspilling worden geminimaliseerd door het vertragen, verminderen en sluiten van energie- en materiaalkringlopen; dit kan worden bereikt door een duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik, her-fabricage (remanufacturing), opknappen (refurbishement) en recycling. Recycling heeft uit deze optiesMeer lezen over “Circulariteit”

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat een fout is ontdekt, waarna de fout hersteld dient te worden. De gevolgen voor correctief onderhoud kunnen in bepaalde gevallen relatief hoog zijn. Voor bedrijven of instanties waar continuïteit van de bedrijfsvoering en/of systemen van groot belang is, zal bij gebreken of fouten in de installaties ofMeer lezen over “Correctief onderhoud”

Deep Learning

Een speciale vorm van Machine Learning die gebaseerd is op de werking van menselijke hersenen en die werkt met diverse lagen van kunstmatige neuronen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het uithoudingsvermogen van systemen en processen. Een algemeen erkende definitie is te vinden in het Brundtland-rapport[2] en wordt regelmatig gebruikt: “Sustainable development is development that meets the need for the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking inMeer lezen over “Duurzaamheid”

Duurzame Economie

Het kabinet wil een perspectief schetsen voor een toekomstbestendige, duurzame economie, ook voor toekomstige generaties. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu en het voorkomen en reduceren van vluchtige emissies. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen enMeer lezen over “Duurzame Economie”

Emissie

Dit zijn lekken die optreden bij procesapparatuur zoals kleppen, pompen, compressoren en flenzen.

Faalvoorspelling

De mate waarmee faalgedrag van equipment kan worden bepaald, o.a. met behulp van artificial intelligence.

Fugitieve Emissies

Fugitieve Emissies of vluchtige emissies, in het Engels Fugitive Emissions, zijn het geheel van de ongewenste en vaak onregelmatige uitstoot van gassen en/of dampen afkomstig van apparatuur die op overdruk functioneert. Dit draagt bij aan milieuverontreiniging en klimaat verandering in functie van het “global warming potential” van de betrokken stoffen. Fugitieve Emissie is in principe hetMeer lezen over “Fugitieve Emissies”

Gasontladingslampen

Kenmerkend bij deze lampen is dat de elektriciteit vloeit door een stof die slechts door bijzondere omstandigheden geleidend kan worden gemaakt. De lampen bestaan uit buizen van verschillende vorm, die gevuld zijn met een gas. Gebruikte gassen zijn neon, argon, xenon en krypton, in vele gevallen een mengsel van deze edelgassen. Vrijwel altijd zijn nog andere materialen in de buis aanwezig,Meer lezen over “Gasontladingslampen”

Gepland onderhoud

Onderhoud dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met een gespecificeerd tijdschema. Gepland Onderhoud richt zich met name op de activiteiten van onderhoudswerkzaamheden georganiseerd door de technische dienst met als doel de machinebetrouwbaarheid verhogen en de kosten die hiervoor nodig zijn verlagen. Het is de kerntaak van de technische dienst om een onderhoudssysteem te ontwikkelen dat erMeer lezen over “Gepland onderhoud”