Life Cycle Costing

Life Cycle Costing (LCC) is een proces van economische analyse om de kosten van een item over zijn levenscyclus of een deel daarvan te beoordelen. “Life Cycle Costing” is niet hetzelfde als afschrijvingen. Soms kunnen beslissingen over (her)investeringen op basis van een “Life Cycle Cost” analyse worden tegengehouden omdat de afschrijvingstermijn voor de originele asset nog niet bereikt is. Bij het uitvoeren van een “life cycle costing” vormt het energieverbruik van het item één van de parameters die meegenomen worden. Naarmate het energieverbruik dominanter wordt resulteert dit in een duidelijke impact op de “life cycle cost”. Bij het bestuderen van alternatieven, zoals het vervangen van het item of het langer in dienst houden ervan, zal dit resulteren in een beslissing die inherent ook zal leiden tot een reductie van het energieverbruik en een impact op de CO2 uitstoot. Wanneer in de “life cycle cost” ook de productiefase en recyclage van het item wordt meegenomen dan geeft dit een volledig beeld op de CO2 uitstoot. Inzichten in de kosten die verbonden zijn aan de aanschaf, onderhoud, energieverbruik en recyclage laten toe om op een gefundeerde manier na te denken over het al of niet in dienst houden van een asset. Het is met andere woorden een essentiële stap bij het beslissingsproces waarbij zowel met technische als economische aspecten in rekening wordt gehouden. Assets hebben een economische levensduur en een technische levensduur. Deze zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming. Een goede “life cycle costing” analyse toont duidelijk de zin of onzin aan van het in dienst houden van items of installaties en draagt op die manier bij een verhoogde circulariteit. Op voorwaarde dat er bij de ‘Costing’ ook rekening gehouden wordt met circulariteit, milieu en duurzaamheidsimpact.

Voorbeeld:

Bij het uitvoeren van een “life cycle costing” analyse voor elektro motoren is het energieverbruik een dominante factor. Bij het beslissingsproces over het al of niet in dienst houden van een motor wordt dan ook vaak enkel deze factor in rekening gebracht. Wanneer de volledige “life cycle cost” in rekening wordt gebracht, dan biedt dit opties om ook de ruimere impact van de elektro motor te analyseren. Zo kan een uitgebreider onderhoud met eventueel een beperkte aanpassing aan de oorspronkelijke machine resulteren in een verlengde levensduur met een gunstige impact op zowel het energieverbruik al op het gebruik van grondstoffen.